کتاب هنر جنگ اثر سان تزو

در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان کتاب هنر جنگ اثر سان تزو آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کتاب هنر جنگ اثر سان تزو|50602290|bj

نام کتاب:


حجم: 2.5 مگابایت


تعداد فایل: 1 فایل پی دی اف


تعداد صفحه: 131


نویسنده: سان تزو


ترجمه: محمود حمید خانی


زبان: فارسیتوضیحات کتاب:


پیشگفتار
نوشتار هنر جنگ سون تزو یکی از مفیدترین کتب استراتژیک و نظامی در سطح دنیا
بوده و نوشته اي کلاسیک است که در دنیاي امروز نیز از ارزشمندترین کتاب ها در زمینهي
جنگ و آیین نظامی گري محسوب می شود. هنر جنگ در حدود 2211 سال پیش توسط
نویسنده و فرمانده چینی به نام سون تزو 1 به قلم تحریر درآمده است؛ این کتاب به مدت
طولانی راهنماي مناسب جهت ارائهي توصیه هاي باارزش در پیروزيهاي نظامی، امور
کاري و نظامی سربازان و فرماندهان بوده است. این اثر نظامی اولین رسالهي شناخته شده
در دنیاي جنگ است؛ اما آموزه هاي آن تقریباً براي هر نوع درگیري و مشکلات در زندگی
کاربرد دارند.
هنر جنگ در رأس هفت کتاب برتر نظامی چین بوده و یکی از تأثیرگذارترین متون
استراتژیک در آسیاي شرقی است که تأثیر شگرفی بر تفکرات نظامی ارتش هاي شرق و
غرب داشته است. نوشتار هنر جنگ هنوز هم یکی از تأثیرگذارترین کتاب هاي استراتژیک
در جهان است، به طوري که در دنیا توسط سیاستمداران و رهبران نظامی مورد مطالعه قرار
می گیرد و اغلب با نظر سون تزو مبنی بر نابودي دشمن قبل از جنگ )استراتژي
غیرمستقیم( موافق هستند. این اثر ارزشمند ارائه دهنده اصول اساسی جنگ است و به
رهبران نظامی مشاوره می دهد که در چه زمانی و چگونه مبارزه نمایند و پیروز شوند.
رساله هنر جنگ عمدتاً توسط مفسران و شارحان باتجربه و باتدبیر درک می شود؛
به طوري که درک بسیاري از مطالب کتاب این فرمانده چینی ملزم به داشتن دانش نظامی
خاصی است. بااین حال خواننده بی تجربه نظامی در این مورد نیز به اهمیت درک فرهنگ و
دیدگاه هاي متفاوت متن نوشته شده واقف بوده است، لیکن ممکن است فاقد دانش
تخصصی براي فهمیدن مطالبی باشد که مورد هدف کتاب قرار دارند.


شالودهي اصلی هنر جنگ سون تزو این است که تنها از طریق استراتژي می توان
بر جنگ ها غالب شد و پیروزي واقعی به دست آورد. هنر جنگ ترکیبی از فلسفه عمیق و
ارائهي جزئیات دقیق براي پیروزي با استفاده از تاکتیک هاي درست است. سون تزو
علی رغم داشتن سابقه اي طولانی در تئوري پردازي نظامی مخالف جنگ بوده و جنگ را
آخرین ابزار در دست فرمانروایان می داند. این فرمانده مشهور به صلح طلبی است که
تصمیمات سیاسی )استراتژي غیرمستقیم( را به تصمیمات نظامی )استراتژي مستقیم(
ترجیح می دهد. سون تزو پیشگام در رویکرد غیرمستقیم براي پیروزي در جنگ است و هر
کسی که مسلط بر دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم باشد خواهد توانست بر تمام مشکلات
ناشی از جنگ غلبه کند.
امروزه از کتاب هنر جنگ سون تزو در داخل کشور ترجمه هاي زیادي در دست
خوانندگان وجود دارد که هرکدام از مترجمان با بیانی خاص به ترجمه این اثر پرداخته اند؛
عدم آگاهی کافی از مسائل نظامی و مفاهیم استراتژیک در برخی از ترجمه هاي این
مترجمان مشهود است البته نوشتار حاضر نیز بدون از اشکال نخواهد بود. ازجمله ترجمه-
هاي دقیق و خوب هنر جنگ میتوان به ترجمه دکتر محمدهادي مؤذنجامی اشاره کرد.
بنابر باور خود سون تزو همه دشمنان و دوستان از تاکتیک ها، اصول، عناصر و
راهبردهاي او آگاهی دارند، اما وي عامل پیروزي خود بر دشمن را در درک درست از این
مفاهیم و استفاده به موقع و در زمان خاص از موارد یاد شده می داند. کتاب هنر جنگ
کتابی هوشمند، شاعرانه و محرمانه است که داراي سیزده فصل بوده و هر فصل بر جنبه اي
از جنگ تمرکز دارد. تأکید کتاب بر اصول غیرمنتظره بودن وقوع جنگ، اهمیت فریب و
ارتباط تنگاتنگ بین سیاست هاي نظامی و سیاسی است و هزینه هاي بالاي جنگ به نقش
مهم آگاهی داشتن از وضعیت موجود کشور و سازمان رزم آن تأکید دارد. موضوعات
اصلی کتاب شامل اعتماد به فرماندهی و هماهنگی بین نیروها، عدالت در توزیع امکانات،
نفوذ ناپذیري و مخفی بودن، فریب و انهدام، سرعت عمل داشتن، تمرکز داشتن و اقدامات


غیرمنتظرانه)جنگ نامتقارن( است و هدف نهایی نبرد نیز مطیع کردن دشمن بدون جنگیدن
و خودداري از جنگ طولانی مدت و فرسایشی است.
بیشتر راهبردهاي سونتزو پایه و اساس جنگهاي آینده را تشکیل میدهد 1 . براي
ملتی که خواهان پیشرفت در زمینههاي مختلف نظامی است مطالعه هنر جنگ سونتزو
توصیه میشود. نوشتار حاضر از کتاب هنر جنگ در یک مقدمه کلی و سیزده فصل بندي
جداگانه به قرار ذیل به رشته تحریر درآمده است:
مقدمه؛ این مقدمه به اندیشههاي سونتزو و تاریخچه اي از کتاب هنر جنگ پرداخته و
سپس نظریات، فرضیات، اصول و دو استراتژي مستقیم و غیرمستقیم سونتزو مورد
بررسی واقع شده است. مقدمه کتاب بیشتر به اهمیت جنگ براي هر کشوري اشاره دارد،
سونتزو در واقع جنگ را به عنوان آخرین ابزار پس از استفاده از ابزارهاي سیاسی،
اقتصادي و اجتماعی در دست سیاستمداران قرار میدهد.
فصل اول؛ به اقدامات، محاسبات و برنامهریزي جنگی اشاره دارد و به توصیف معانی
و ویژگی هاي جنگ ازجمله پنج عامل مهم و اصلی تعیین کننده نتایج جنگ و اهمیت
محاسبه هزینههاي جنگ می پردازد که براي پیروزي در نبرد بسیار مهم هستند. پیام اصلی
فصل اول این است که محاسبات بسیار منجر به پیروزي و محاسبات اندک شکست را به
همراه دارند. اگر بیشتر جنگ خواهان دنیا به این کتاب مراجعه میکردند هیچ گاه تاریخ
شاهد جنگهاي خونین نبوده است.
فصل دوم؛ محاسبه هزینههاي جنگافروزي است که به تحرکات و رابطه بین اقدامات
جنگی و آمادگی اقتصادي پس از محاسبه پنج عامل مهم اشاره دارد. این فصل به رهبران
نظامی روش هاي قدرتمند کردن ارتش را حتی پس از جنگ معرفی می نماید. مفهوم مهم


فصل دوم این است تنها کسی که به طور کامل با ضرر و زیان هاي جنگ آشنایی دارد که
راه هاي سودمند رسیدن به آن ها را بداند. این فصل از کتاب نشان دهنده نظریات سونتزو
به نقش جنگ بر هزینههاي اقتصادي و هزینههاي نظامی کشورهاي درگیر در نبرد اشاره
داد.


فصل سوم؛ حمله مدبرانه یا فریبکارانه نامیده شده که پیروزي از طریق
استراتژي هاي غیرمخرب را با حمله مخرب مقایسه می کند و نتیجه این است که استفاده از
حیله اغلب سودمندتر از جنگ خشونتبار محض است. به طور خلاصه سه فصل اول به
توصیف آماده سازي فیزیکی، اقتصادي و روانی براي جنگ می پردازند.
فصل چهارم؛ آرایش و اقدامات تاکتیکی است که شرایط واقعی اتفاق افتاده در
جنگ و روش هاي مقابله با آن ها را مورد بحث قرار می دهد. در این فصل رابطه بین
هجوم و دفاع و ارتباط بین تمایل براي برنده شدن در جنگ و تأثیرات واقعی پیروز شدن
در جنگ توصیف می شوند؛ سون تزو استدلال می کند که دفاع بر حمله مقدم است به همین
دلیل براي سون تزو کاملاً بدیهی است که فرماندهي توانا باید برنامه هاي دفاعی را قبل از
تهاجم قرار دهد. در واقع مفهوم نهایی این فصل به اهمیت اصول پدافندي ازجمله پدافند
عامل و غیرعامل اشاره دارد.


فصل پنجم؛ بکارگیري نیرو و انرژي نامیده شده که به بحث در مورد راه هاي حفظ
انرژي سربازان می پردازد. فصل چهار و پنج اشاره به سیستم ساختاري دارد که شامل تمام
عوامل زیست محیطی و روانی مؤثر بر میدان جنگ است.
فصل ششم؛ بررسی نقاط ضعف و قوت نامیده می شود که دربارهي تاکتیک نظامی
همچون زمان پیشروي و عقب نشینی، تاکتیک غافلگیري و از جناح خارجی به دشمن
حمله کردن، پراکندگی در میدان جنگ و درنتیجه ایجاد ظاهري نامنظم براي گیج کردن


دشمن بحث میکند. چگونه شکست دادن دشمن با نیروهاي اندک موضوع اصلی این
فصل تشکیل میدهد، در واقع فصل چهار، پنج، شش در مورد هنر فرماندهی جنگ است.
فصل هفتم، هشتم و نهم؛ در مورد مانور نظامی، تنوع در تاکتیک و به حرکت
درآوردن ارتش است که یک دسته از اصول و روش هاي سامانمند تبدیل معایب به مزایا را
معرفی کرده و نشان می دهد که چگونه می توان استراتژي ها را با دشمنان متفاوت سازگار
کرد.
فصل دهم و یازدهم؛ در زمینهي عوارض زمین و انواع نه گانه ي زمین نبرد که عمدتاً
به بحث در مورد استفاده سودمند از جغرافیاي نظامی است میپردازد. امروزه شناسایی
زمین و انواع آن با ابزارها و فناوريهاي جغرافیایی نظیر سامانه هاي اطلاعات جغرافیایی و
سامانه هاي سنجش از دور امکانپذیر شده است.


فصل دوازدهم؛ حمله با آتش، این فصل به بررسی شرایط دقیق زمانی و مکانی در
بکارگیري عامل آتش براي از بین بردن دشمن اشاره می نماید. امروزه عوامل شیمیایی
داراي دستهبنديهاي خاصی میباشند که عوامل دودزا و آتشزا نمونهاي پرکاربرد می-
باشند.
فصل سیزدهم؛ استفاده از جاسوسان است که سون تزو پنج نوع از جاسوسان را
معرفی می نماید که هرکدام از این افراد به عنوان چشم و گوش ارتش خدمت می کنند.
مهم ترین مشکل کشورهاي درگیر در نبرد همواره بحث اطلاعات و کمبود اطلاعات در
سطوح مختلف نبرد بوده است، در واقع سونتزو به عوامل انسانی به عنوان مهم ترین ابزار
جمع آوري اطلاعات اشاره مینماید.


در کشور ما خوشبختانه کتاب هاي زیادي از هنر جنگ سون تزو به قلم تحریر درآمده
است ولی این ترجمه از دو جنبه متفاوت است، نخست؛ اینکه براي اولین مرتبه در کشور
این نوشتار به تحلیل و جمع بندي فصل هاي سیزده گانه کتاب هنر جنگ سونتزو پرداخته


است، از سوي دیگر افزودن یک مقدمه کلی از برخی اصول؛ نظریات و فرضیات در قالب
اندیشههاي ژنرال سون تزو بر ارزش هاي نوشتار حاضر می افزاید. دوم؛ مطالعه کتب و
مقلات لاتین و کتب ترجمه شده داخلی هنر جنگ سونتزو از خطاهاي ترجمه این نوشتار
میکاهد. با مطالعه و تحقیق در مورد کتاب هنر جنگ میتوان به خیلی از سؤالات و
مجهولات در مورد مباحث و اتفاقات نظامی در زمان گذشته ازجمله هشت سال جنگ
تحمیلی، حال و مباحث دفاعی و پدافندي و آینده پیشرو در عرصهي نظامی پاسخ داد.


به راستی که مقدمه جمیز کلاول بر کتاب هنر جنگ هنوز هم خواندنی است 1 :
امیدوارم صادقانه از خواندن این کتاب لذت ببرید، زیرا سون تزو شایسته مطالعه و تحقیق «
است. مایلم مطالعه هنر جنگ را براي تمامی افسران خادم و همچنین دانش آموزان
دبیرستان ها و دانشگاه هاي سراسر جهان آزاد الزامی اعلام کنم و دلم می خواهد قانونی
نوشته شود که تمامی افسران به خصوص ژنرال ها همه ساله به طور شفاهی یا کتبی در این
13 باب امتحان شوند و نمره قبولی از 92 الی 111 باشد. پس خواهید دید که هیچ یک از
افسران ما در این امتحان قبول نخواهند شد و هرکدام به گونه اي تنزل رتبه خواهند داشت.
من بسیار معتقدم که دانش سون تزو براي بقاي ما مورد نیاز است. این امر می تواند ما را
.» ایمن سازد تا کودکانمان در صلح زندگی کنند و کامیاب شوند


...فروشگاه آنلاین برترین کتاب های صوتیپشتیبانی فروشگاه: 09334738536پست الکترونیک: hasrace22@gmail.comپشتیبانی تلگرام: hascomp@


این محصول و سایر محصولات فروشگاه دارای ضمانت کیفیت و نماد اعتماد الکترونیکی می باشند.مطالب دیگر:
🔗نقشه ی بخش های شهرستان تفت🔗نقشه ی بخش های شهرستان یزد🔗تحقيق سيستمهاي تلويزيون🔗تحقيق ترسيم نقشه هاي سيم پيچي موتور🔗تحقيق ترجمه درس الكترونيك صنعتي🔗تحقيق ترانزيستور اثر ميداني FET🔗تحقيق تراشه های زیستی🔗تحقيق تحليل مدارهاي ديودي🔗تحقيق تجزيه تحليل، پيچيدگيهاي صنعتِ تجارت الكترونيك🔗تحقیق با موضوع مطالعه استراتژی شرکت ایسر🔗پاورپوینت مهاجرت🔗پاورپوینت الگوریتم و فلوچارت🔗پاورپوینت مديريت تأمين مالي، انتقال پول و خريد خارجي در شرايط تحريم🔗پاورپوینت اصول مدیریت پروژه های حفاری🔗روش‌های اجرای حفریات زیرزمینی🔗تحقیق مراحل حفاری با دستگاه TBM🔗تأمین منابع مالی خارجی- مطالعه موردی تأمین مالی (فاینانس) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان🔗تحقیق با موضوع حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب🔗تحقیق اهمیت آموزش ابتدایی🔗اهمیت خانواده و رفتار فرزندان🔗بررسی منابع و عوامل آلودگی رودخانه های گیلان🔗پاورپوینت زیباترین بناهای تاریخی ایران🔗تحقیق تأمين مالی تجارت بين الملل🔗تحقیق روش های استقراض مالی🔗جزوه آموزشی رهبری در سازمان های دانش بنیان